Toimintakykyä edistävä kotikäynti

Kotikäynnin tarkoituksena on tukea omaishoitoperheiden kotona selviytymistä ja löytää arjessa suoriutumista helpottavia ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Kokonaisvaltainen arviointi ja kotikäynnit yhdessä ohjauksen ja neuvonnan kanssa ovat omaishoitajan kuntoutuksen keskeiset toiminnot.

Omaishoitajan omat tarpeet yhdessä kokonaisvaltaisen arvioinnin kanssa määrittävät kotikäyntien sisällön. Kotikäynnin voi toteuttaa ergonomiaan perehtynyt terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattihenkilö. Omaishoitajan tarpeiden perusteella ratkeaa, millainen rooli kullakin toimihenkilöllä on kotikäynneillä. Tämän perusteella sovitaan yhteisesti siitä, kuka ottaa koordinointi- ja seurantavastuun.

Kotikäyntien sisältöjä:

Tuki ja palveluohjaus

Ergonomian ohjaus ja apuvälineet

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Omaishoitoperheet hyötyvät kotiin tuoduista palveluista. Varsinkin tilanteissa, joissa läheinen tarvitsee apua ja tukea liikkumiseen, kotikäynnit paljastavat todelliset tarpeet. Omaishoitoperheet hyötyvät kotiympäristössä toteutettavasta siirtojen ja avustamisen ohjauksesta ja harjoittelusta.

Perheet kaipaavat myös henkilökohtaista omaan elämäntilanteeseen sopivaa palveluohjausta. Usein palvelutarpeet liittyvät omaishoitoon tai läheisen tarpeisiin. Varsinkin uudet omaishoitajat ovat kokemattomia ja tarvitsevat omaishoitoon liittyvää tietoa.

Omaishoitajuus voi olla vuosia jatkuva hoivasuhde, ja omaishoitajan oma terveys ja toimintakyky saattavat vaarantua omaishoidon aikana. Henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarkoituksena on ottaa puheeksi toimintakykyyn ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Kokonaisvaltainen arviointi yhdessä ohjauksen ja neuvonnan kanssa antaa omaishoitajalle realistisen arvion hänen omasta tilanteestaan. Samalla autetaan omaishoitajaa tunnistamaan omat voimavarat ja tarpeet sekä tiedostamaan omaishoitoon ja omaan elämänvaiheeseen liittyvät terveyden ja toimintakyvyn riskit.

Tämän jälkeen voidaan yhdessä ammattilaisen kanssa miettiä yksilöllisesti toimenpiteet, jotka tukevat omaishoitoperhettä arjessa ja edistävät omaishoitajan toimintakykyä.

Muualla verkossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2009. Iäkkäiden neuvontapalvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Verkkopalvelut. 

Lue lisää