Palveluohjaus

Palveluohjaus on työmenetelmä, jonka avulla kootaan tarjolla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja. Yksilöllinen palveluohjaus sisältää neuvontaa, koordinointia ja asioiden hoitoa sekä ohjaa palveluiden käytössä. Näihin liittyvät kiinteästi palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja voimavarojen tukeminen. 

Yksilöllisen palvelunohjauksen tarkoituksena on auttaa omaishoitajaa selviytymään uudessa elämäntilanteessa, jossa tarvitaan monenlaista tietoa ja erilaisia palveluita. Tavoitteena on tunnistaa omaishoitajan ja hänen läheisensä tarpeet ja järjestää heidän tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien voimavarojen avulla.

Projektin kokemusten mukaan omaishoitotilanteessa olevat perheet pitävät erittäin tärkeänä sitä, että palveluohjaus toteutetaan kotona. Kotona tapahtuva ohjaus ja neuvonta tukevat omaishoitajien käsityksiä siitä, että perheet pärjäävät kotona pidempään. Myös muiden projektitoimijoiden kokemukset ovat samansuuntaisia.

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ylläpitämä sosiaaliportti- websivut

Mitä on palveluohjaus?

Linkki

 

Tutustu myös Omaishoitajat ja Läheiset - Liiton omaishoidon arviointimittaristoon

Linkki

 

FinSoc hyvän käytännön kuvaus: kotikuntoutuskäytäntö yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukemiseksi

Linkki