Ergonomian ohjaus

Omaishoidossa siirtotaidolla tarkoitetaan sitä, että omaishoitaja kykenee ohjaamaan läheistään tilannekohtaisesti, hallitsee omaa kehoaan avustamistilanteissa ja osaa käyttää erilaisia apuvälineitä oman työn keventämiseen ja läheisen liikkumisen tukemiseen. Omaishoitajan näkökulmasta hyvä siirtotaito on kykyä yhdistää tietoa ja taitoa omaan toimintaan.

Kotona toteutettava ergonomian arviointi ja ohjaus tukee omaishoitajana toimimista. Erityisesti ne omaishoitajat, joiden läheinen on liikuntarajoitteinen tai läheisen toimintakyky ei ole palautunut äkillisen sairastumisen tai tapaturman jälkeen, hyötyvät avustamisen ja siirtotaitojen ohjauksesta. Myös omaishoitajat, joilla on tuki – ja liikuntaelinvaivoja tai sairauksia ja joiden hoitaminen sisältää fyysistä avustamista, hyötyvät avustamisen ja siirtotaitojen ohjauksesta.

Ergonomian ohjaus toteutetaan siinä ympäristössä, jossa läheistä hoidetaan. Tällöin siirtotaidon ohjaus voidaan toteuttaa yksilöllisesti omaishoidosta nousevien todellisten tarpeiden perusteella. Usein omaishoitaja tarvitsee tietoa avustamisen ja siirtojen periaatteista sekä siirtoa helpottavista apuvälineistä. He tarvitsevat tietoa ja opastusta jokapäiväisiä toimintoja helpottavien apuvälineiden hankinnassa ja henkilökohtaista käytön ohjausta. Myös kodin turvallisuutta edistävät ratkaisut ovat hyvin tilanne- ja ympäristökohtaisia.

Omaishoidon näkökulmasta varsinkin asuntojen wc- ja peseytymistilat sekä pienten makuutilojen liikkumisreitit ovat usein ahtaita niin apuvälineiden käyttämiseen kuin avustamiseenkin. Näissä tiloissa tapahtuu suurin osa avustamisesta. Omaishoitajien siirtotaitojen ohjauksessa hyödynnetään uusia potilassiirtomenetelmiä kuten kinesteettistä menetelmää tai Durewall-menetelmää.

 

Sisältö: Ergonomian ohjaukseen sisältyy seuraavat osa-alueet:

  • Arvioidaan avustamistyöhön liittyviä fyysisiä riskejä niin omaishoitajan työn ja toimintaympäristön osalta.
  • Arvioidaan työtä keventävien ja turvallisuutta lisäävien apuvälineiden tarvetta ja opastetaan niiden hankinnassa ja käytössä.
  • Siirtotaitojen yksilöllinen ohjaus sovelletaan omaishoitajan tarpeisiin ja toimintaympäristöön.
  • Opastetaan omaishoitajaa fyysisen kunnon ja kehon hallinnan ylläpitoon.
  • Tuetaan läheisen omatoimisuutta ja ohjataan päivittäisissä tilanteissa.

Siirtotaidoissa harjaantuminen keventää omaishoitoon liittyvää fyysistä kuormitusta, ja samalla omaishoitaja oppii avustamaan läheisensä omaa aktiivisuutta ja liikkumista. Ergonomian ohjaus vähentää omaishoitajien ja myös heidän läheistensä pelkoja siirtotilanteissa. Omaishoitajat hyötyvät yksilöllisestä siirtotaitojen ohjauksesta ja ratkaisujen löytymisestä. Näin toteutettu ohjaus edistää omaishoitajan oppimista ja uusien apuvälineiden käyttöönottamista.

Kotona tapahtuva toimintaympäristön arviointi ja siirtotaitojen ohjaus edellyttävät perehtyneisyyttä ergonomiaan. Kinesteettiseen menetelmään perustuva Työterveyslaitoksen ergonomiakorttikoulutus® antaa terveydenhuollon ammattilaiselle hyvät valmiudet siirtotaitojen ohjaukseen ja toimintaympäristön arviointiin. 

 

Onnistumisen edellytyksiä

Soveltaminen. Ergonomian ohjaus edellyttää ohjaajalta ammattitaitoa. Hänellä tulee olla kykyä soveltaa ohjaaminen erilaisiin ympäristöihin, kykyä tulkita perheiden taustaa sekä arvioida omaishoitajan taitoja.

Osaaminen. On tavallista, että omaishoitoperheissä läheistä autetaan liikaa. Työskentelytapojen muuttuminen edellyttää molempien – omaishoitajan ja hänen läheisensä – ohjausta ja hienotunteisuutta.

Resurssit. Ergonomian ohjaukseen tulee sisältyä mahdollisuus harjoitella siirtoja ja avustamista. Perheiden arkea helpottavat yksilölliset ratkaisut löytyvät usein vasta kotikäynnillä.

 

Lue lisää

Lehtinen J. 2011. Ergonomiaohjausta omaishoitajille. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Sipiläinen p. 2011. Kuntouttavan hoivatyön vaatimukset ikäihmisten asunnoille. Helsinki: Aalto Print, 2011. Aalto-yliopiston julkaisusarja, väitöskirjat 04/2011. ISBN 978-952-60-4226-8 (pdf.), ISBN 978-952-60-4225-1(nid.).

Tamminen-Peter L, Eloranta M-J, Kivivirta M-L, Mämmelä E, Salokoski I, Ylikangas A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja. Helsinki. 

Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja. ISSN 1236-2050;2006:6. ISBN 978-952-00-2314-0(pdf.).

Tamminen-Peter L. 2005. Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa – kolmen siirtomenetelmän vertailu. Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto. Sarja C 228. Scripta lingua Fennica edita ISSN 0082-6995. Turku: Painosalama Oy. ISBN 951-29-2915-5.

Muualla verkossa

Työterveyslaitos. 2010. Kiistanalaisten siirtotapojen kuormittavuus. Videomateriaali.

Linkki