Ohjaus ja neuvonta

Ohjauksella ja neuvonnalla edistetään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Lähtökohtina ovat omaishoitajan omat, lähinnä toimintakykyyn, turvallisuuteen ja arkipäivän suoriutumiseen liittyvät tarpeet. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakasta kuunnellaan ja hänen asioihinsa paneudutaan; asiakkaan kanssa keskustellaan, häntä tuetaan ja kannustetaan ja hänelle tarjotaan tietoja. Tiedon ja ohjauksen avulla omaishoitaja pystyy ylläpitämään omaa toimintakykyään ja edistämään hoidettavana olevan omaisen tai läheisen kotona selviytymistä. Omaishoitajalle tarjotaan tietoja myös eri toiminta- ja palveluvaihtoehdoista ja etuuksista.

Ohjaus ja neuvonta voivat sisältää tietojen tarjoamista, palveluohjauksellista neuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta ja opastusta. Tarkoitus on tukea ja auttaa omaishoitajaa selviytymään arkipäivän tilanteissa. Henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on ajattelu- ja toimintatapojen tai toimintaympäristössä tapahtuva muutos tai onnistunut sopeutuminen elämäntilanteeseen. Omaishoitajaa ohjataan muutokseen, ja häntä tuetaan muutosprosessin eri vaiheissa.

Tavoitteet:

 • Omaishoitaja saa apua ja tietoa palveluista
 • Omaishoitaja saa palveluohjauksellista neuvontaa tarvitsemistaan palveluista ja eduista
 • Omaishoitaja saa henkilökohtaista ohjausta oman toimintakykynsä ylläpitämiseen
 • Omaishoitaja saa henkilökohtaista ohjausta omaishoitajana toimimiseen
 • Omaishoitaja saadaan palvelujen piiriin.

Ohjauksen ja neuvonnan lähtökohtina ovat tasa-arvoisuus ja vastavuoroisuus.

Ohjauksen ja neuvonnan sisältöjä:
Liikunta ja terveysneuvonta
Apuvälineet, neuvonta ja käytön ohjaus
Ergonomian ja siirtotaitojen ohjaus
Kodin turvallisuus ja esteettömyys
Hyvinvointi ja jaksaminen
Palveluohjaus, alueen palvelut

Ergonomia ja siirtotaito

Siirtotaitojen ohjaus ja harjoittelu; kehonhallinta; siirron apuvälineiden hankinta ja käytön harjoittelu; läheisen omatoimisuutta vahvistava ohjaus ja siirron osavaiheiden harjoittelu; liikkumisen avustamisen harjoittelu portaissa ja kodin ulkopuolella

Kotiympäristö ja turvallisuus

Esteettömyys; kodin muutostöiden käynnistäminen; valaistus; huonekalut; sopivien jalkineiden ja ulkoiluvaatteiden hankinta ja opastus

Apuvälineet

Liikkumisen ja hygienian apuvälineiden hankinta, käytön opastus ja harjoittelu; rikkinäisten välineiden huollon järjestäminen; sopimattomien välineiden vaihto tai palautus; lausunnot apuvälinehankintoja varten

Palveluohjaus

Ohjaus vertaistukiryhmiin; tietoa alueen palveluista ja mahdollisuuksista; tietoa omaishoidosta; siivouspalvelut

Liikuntaneuvonta

Ulkoilun ja liikunnan kartoitus; ohjaus liikuntaryhmiin; vapaaehtoisen liikuntakaverin järjestäminen; tietoa alueen liikuntamahdollisuuksista; henkilökohtainen liikuntaneuvonta; yksilöllinen harjoitusohjelma; tutustuminen liikuntapaikkoihin

Ohjaus terveyspalveluihin

Terveydenhoito; kuntoutus; terveysneuvonta; muistiselvitykset; lausunnot sairaanhoitotarvikkeita ja kuljetustukea varten

Ohjaus sosiaalipalveluihin

Omaishoidon tukiasiat; sijaishoito ja lomat; asuminen; ohjaus omaishoidon palveluihin; tietoa omaishoitajien alueellisista palveluista ja tapahtumista

 

 

Onnistumisen edellytyksiä:

 • Yhteistyö. Hyvä yhteistyö työntekijöiden välillä mahdollistaa moniammatillisuuden toteutumisen asiakastyössä.
 • Lähipalvelut. Lähialueella on tarjolla omaishoitajille kuntoutuksen palveluja kuten vertaisryhmiä, ensitiedon kursseja ja liikuntaryhmiä.
 • Ammattitaito. Ohjaus ja neuvonta edellyttävät ammatillista osaamista.
 • Resurssit. Työntekijällä on mahdollisuus ja voimavaroja kotikäynnein toteuttaa omaishoitajan ohjaaminen ja harjoittelu kotiympäristössä.
 • Palvelutuntemus. Työntekijät tuntevat alueen palvelut ja muita palveluita toteuttavat työntekijät.
 • Tiedottaminen. Ajanmukainen tieto alueen palveluista on työntekijöiden käytössä.
 

Lue lisää

Laine A, Ruishalme O, Salervo P, Siven T, Välimäki P. 2004. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. WSOY: Helsinki.

Törmä S Huotari K. 2010. Vaik’ on vielä käyttöö. Omaiset Huumetyön tukena ry:n ET-työmallin vaikuttavuus nuorten huumeidenkäyttäjien elämään. Omaiset Huumetyön Tukena ry.

Virtanen P, Suoheimo M, Lamminmäki S, Ahonen P, Suokas M. 2011. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekesin katsaus 281/2011; Tekes; Helsinki.

Muualla verkossa

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ylläpitämä verkko-opas sisältää suosituksia, ohjeita ja tukiaineistoa neuvontapalvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä esimerkkejä hyviksi koetuista käytännöistä.

Lue lisää