Omaishoitaja

Ehkäisevästä kuntoutuksesta hyötyvät kaikki ikääntyneet omaishoitajat, varsinkin ne, jotka tarvitsevat ennakoivaa tukea ja ohjausta oman toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tai riskien varhaiseen tunnistamiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on arjessa suoriutumisen tukeminen, voimaantuminen sekä oman elämän ja olosuhteiden hallinta. Yksilöllisten tarpeiden perusteella rakennettu kuntoutus voidaan sovittaa omaishoidossa tapahtuviin erilaisiin vaiheisiin.

Ne omaishoitajat, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai – sairauksia ja joiden omaishoitoon sisältyy fyysistä avustamista, tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta läheisen avustamiseen ja siirtymisten ohjaamiseen. Omaishoidon ensitietokurssit soveltuvat erityisesti omaishoitotilanteen alkuvaiheessa oleville omaishoitajille. Liikunta- vertaisryhmät soveltuvat jokaiselle iäkkäälle omaishoitajalle.

 

Kuntoutusta suositellaan erityisesti seuraavissa tilanteissa:

OMAISHOITAJUUS ALKAA ÄKILLISESTI

Äkillisen sairastumisen ja sairaalasta kotiutumisen yhteydessä

perhe tarvitsee tietoa ja tukea arjessa selviytymiseen ja uuteen

elämäntilanteeseen sopeutumiseen.

 

AKUUTTI MUUTOS OMAISHOITOTILANTEESSA

Omaishoitaja tai ulkopuolinen toimija havaitsee, että perhe tarvitsee

suunnitelmallista toimintaa esim. arjessa selviytymisen tueksi.

 

TOIMINTAKYVYN MUUTOKSET

Omaishoitajan ja/tai hoidettavan toimintakyky on uhattuna.

 

OMAISHOIDON TUKIPÄÄTÖSTEN YHTEYDESSÄ

Hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä harkinnan mukaan käynnistetään omaishoitajan ikäkuntoutus. 

Omaishoitoperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset kuten lääkärit, hoitohenkilökunta, kotihoidon työntekijät ja sosiaaliohjaajat ovat avainasemassa omaishoitoperheiden arjessa selviytymistä uhkaavien tekijöiden riittävän varhaisessa havaitsemisessa. Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tulisi ottaa puheeksi myös omaishoitajan jaksaminen ja toimintakyky sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottotilanteissa erityisesti, kun:

  • omaishoitaja tekee aloitteen vastaanotolla
  • perheenjäsen ottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhteyttä
  • hoidettava kotiutuu esimerkiksi lyhytaikaishoidon jälkeen
  • laaditaan omaishoidon tukihakemus ja tehdään siihen liittyvät päätökset
  • tehdään hyvinvointia edistävä kotikäynti
  • sosiaalihuollon ammattilainen tekee kotikäynnin.

Mallin mukainen kuntoutus käynnistyy iäkkään omaishoitajan kokonaisvaltaisella arvioinnilla, johon sisältyvät omaishoidon sosiaalialan ammattilaisen toteuttama palvelutarpeen arviointi ja terveydenhuollon ammattilaisen toteuttama toimintakyvyn arviointi. Kuntoutuksen suunnittelu voi käynnistyä yhteisen keskustelun perusteella, jos omaishoitajalla itsellään on tarpeita ylläpitää ja edistää omaa toimintakykyään. 

On suositeltavaa, että kunnissa sovitaan yhteisesti kuntoutuksen sisältö, eri toimijoiden tehtävät ja kuntoutuksen palveluprosessin eteneminen sekä lähetekäytännöt. Olennainen onnistumisen edellytys on, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on tietoinen kuntoutuksen sisällöstä ja toimijoista.

Kuntoutus tukee omaishoitajan terveyttä ja toimintakykyä omaishoidon aikana. Toimintakyvyn edistämisen painopisteet ovat omaishoitajan arjessa toimimisen vahvistuminen, osallistumisen edistäminen ja toimintakykyä uhkaavien tekijöiden vaikutuksien ennakointi. Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, kokonaisvaltainen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi sekä ryhmätoiminta tukevat monipuolisesti omaishoitajan toimintakykyä ja omaishoitajana toimimista.