Toimintamalli

Iäkkään omaishoitajan ehkäisevä kuntoutus on toimintamalli siitä, miten kuntoutus voidaan toteuttaa osana kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toimintamalli tarkastelee kuntoutusta toimintaprosesseina. Malli kytkee erilliset toiminnot yhdeksi kuntoutuksen kokonaisuudeksi. Toimintamalli sisältää kuvaukset kuntoutuksen ydinpalveluista ja toiminnan järjestämisen edellytyksistä. 

Kuntoutuksella tuetaan omaishoitajan terveyttä ja toimintakykyä sekä elämän- ja olosuhteiden hallintaa. Toimintakyvyn edistämisen painopisteet ovat omaishoitajan arjessa toimimisen vahvistuminen, osallistumisen edistäminen ja toimintakykyä uhkaavien tekijöiden vaikutuksien ennakointi. Tunnistamalla omaishoitajan toimijuutta tukevat ja rajoittavat tekijät voidaan yksilöllisesti vahvistaa omaishoitajan toimintakykyä erityisesti hänen omassa toimintaympäristössään. Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea omaishoitoperheen kotona selviytymistä

Kuntoutuksen päämääränä on arjessa suoriutumisen tukeminen ja voimaantuminen. Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisen sisäisen voimantunteen ja hallinnan kehittymistä. Kuntoutuksen toimintatavat ratkaistaan yksilöllisesti omaishoitajan tarpeiden mukaan.

 

Kuntoutus

  • tukee perheiden ja omaishoitajien kotona toimimista ja arjen sujuvuutta
  • selvittää omaishoitoperheiden kotona asumisen edellytyksiä ja palvelujen tarpeita
  • tunnistaa omaishoitajan jaksamiseen ja toimintakyvyn rajoittumiseen liittyviä riskejä ja ennakoida niiden vaikutus
  • edistää omaishoitajan terveyttä ja toimintakykyä
  • kannustaa ja rohkaisee omaishoitoperheiden osallistumista
  • kehittää kuntoutuksen sisältöjä ja moniammatillisuuden toteutumista

Kuntoutus on moniammatillista ja asiakaslähtöistä ammatillista toimintaa, joka etenee kuntoutusprosessin eri vaiheiden mukaisesti. Niitä ovat kuntoutustarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus, seuranta ja tulosten arviointi. Kuntoutuksessa toteutuvat sekä asiakaslähtöisyys että moniammatillisuus. Kuntoutuksen lähtökohtina ovat ennakointi, osallisuus ja arjessa toimiminen.

 

Kuntoutuksen ydinpalvelut

Omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen ydinpalveluja ovat yksilö- ja ryhmäpalvelut. Näitä ovat kokonaistilanteen arviointi, kotikäynti, ohjaus ja neuvonta sekä toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta. Olennaista on kuntoutuksen toteuttaminen lähellä omaishoitoperheen arkea.

Kuntoutus tarjoaa ikääntyneelle omaishoitajalle yksilöllisiä tarpeita ja elämäntilannetta vastaavaa tukea. Iäkkäällä omaishoitajalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Tämän lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua omalla paikkakunnalla järjestettäviin, omaishoitajille kohdennettuihin ryhmätoimintoihin. Ryhmätoiminnoissa toteutuu myös vertaistuki.

Kuntoutuksen aluksi kartoitetaan omaishoitajan omien tarpeiden lisäksi kokonaistilanne, jossa voidaan selvittää omaishoitotilanteessa olevan perheen yksilölliset palvelu- ja kuntoutustarpeet sekä suunnitella toimintakykyä edistävät toiminnot. Arviointi toteutetaan omaishoitoperheiden kotona. Kotikäyntien aikana on mahdollisuus yhdessä miettiä ratkaisuja arjessa suoriutumiseen. Varsinkin tilanteissa, joissa läheinen tarvitsee apua ja tukea liikkumiseen, kotikäynnit paljastavat todelliset tarpeet. Yhdessä perheen kanssa etsitään arjessa suoriutumista helpottavia ratkaisuja.

 

Käyttöönotto

Omaishoitajan ehkäisevä kuntoutus sijoittuu luontevasti osaksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ehkäiseviä vanhus- ja kuntoutuspalveluja. Iäkkäiden ehkäisevän kuntoutus koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joita voidaan täydentää järjestöjen, yhdistysten, yksityisten palveluntuottajien ja seurakuntien tuottamilla palveluilla. Omaishoitajan ehkäisevät kuntoutuspalvelut voidaan toteuttaa sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen sekä kunnassa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Toimintamallin mukainen kuntoutus täydentää jo olemassa olevia palveluja. Mallissa erilliset toiminnot yhdistyvät yhdeksi kuntoutuskokonaisuudeksi, mikä selkeyttää toimijoiden tehtäviä ja rooleja.

Kunnissa toimivat kuntoutus- ja seniorineuvolat, terveyskioskit tai ikäkeskukset voivat koordinoida ja toteuttaa omaishoitajakuntoutuksen asiakastyötä. 

Kuntoutuksen onnistuminen edellyttää yhteystyötä omaishoitoperheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden kesken, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollista sitoutumista ja päätöksentekoa sekä malliin sisältyvien palvelujen järjestämistä moniammatillisena yhteistyönä. Tiedotus ja markkinointi ohjaavat omaishoitajia hakeutumaan kuntoutukseen.

 

Hyöty

Kuntoutus tarjoaa omaishoitajille yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea ja lähipalveluja. Kuntoutus vahvistaa omaishoitajan toimintakykyä tuomalla osan kuntoutuksesta omaishoitajan kotiin. Omaishoitoperheet hyötyvät kotiin tuoduista palveluista. Kuntoutuksen toteuttaminen kotona ja lähipalveluina tukee perheiden itsenäistä asumista ja osallistumista.

Kuntien kannattaa järjestää erityisesti iäkkäille omaishoitajille suunnattua kuntoutusta. Kun se järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, se kiinnittää omaishoitoperheet suoraan palvelujärjestelmään. Etuna on se, että perheet oppivat käyttämään palveluja ja perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisuuksien mukaan viipymättä ja oikea-aikaisesti.