Osaaminen

Omaishoitajakuntoutus edellyttää monenlaista ammatillista osaamista kuntoutuksen toimijoilta ja kuntoutuspalveluita tarjoavilta organisaatioilta. Osaamisvaatimukset liittyvät kuntoutuksen sisältöihin, menetelmiin ja toteutukseen kuntoutusprosessin ohjaamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kuntoutus edellyttää myös hyvää johtamista ja tiedottamista.

Hyvin toteutettu kuntoutus edellyttää kuntoutusmyönteisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että omaishoitaja voi vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen sisältöön ja että hänen tarpeensa tunnistetaan. Omaishoitajan yhdenvertaisuus ja osallistuminen toteutuvat kuntoutuksen suunnittelussa ja prosessin edetessä.

Kuntoutus on monialaista ja moniammatillista toimintaa. Yhteistyötä tarvitaan kuntoutuspalvelujen järjestämisessä ja yksittäisen kuntoutusprosessin ohjauksessa. Verkostotyöskentelyä pitää johtaa ja koordinoida ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä organisoida.

Kaikkien omaishoitajan kuntoutusprosessiin osallistuvien toimijoiden on tunnettava toimintamallin sisältö. Lisäksi kotona tapahtuva toimintaympäristön arviointi ja siirtotaitojen ohjaus edellyttävät perehtyneisyyttä ergonomiaan. Työterveyslaitoksen ergonomiakorttikoulutus antaa hyvät valmiudet siirtotaitojen ohjaukseen ja toimintaympäristön arviointiin. Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää ikääntyneen omaishoitajan toimintakyvyn ja elämänlaadun ymmärtämistä sekä omaishoitoon liittyvän palvelutarpeen arviointiosaamista. 

Yhteistä näillä kaikille on varhainen puheeksi ottaminen, millä pyritään vaikuttamaan tilanteeseen ennen, kuin arjen tilanteet pääsevät kehittymään liian haastaviksi. Omaishoitoperheiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.