Omaishoitajan voimaantuminen

Omaishoitajuus on poikkeuksellinen elämänvaihe. Omaishoitajan ja hänen läheisensä erityislaatuinen suhde vaikuttaa kokonaisvaltaisesti molempien elämään. Hoiva ja huolenpito synnyttävät keskinäistä riippuvuutta ja sitoutumista, joiden vaikutukset tulee ottaa huomioon kaikissa perhettä koskevissa palveluissa ja päätöksenteossa. Omaishoitaja voi tukea läheistään vain silloin, kun hänellä on riittävästi omia voimavaroja.

Omaishoitajien jaksaminen ja hyvinvointi on yhteiskunnan etu. Usein omaishoitajuus on vuosia jatkuva hoiva- ja työsuhde. Omaishoitajana toimiminen edellyttää riittävää terveyttä ja toimintakykyä (Laki 937/2005), jotka saattavat heikentyä omaishoidon aikana. Usein läheisen hoito ja tarpeet syrjäyttävät omaishoitajan omat tarpeet. Tällöin omaishoitajan omasta toimintakyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen ei ole riittävästi voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Omaishoitajan osallisuus kuntoutukseen

Kuntoutus on omaishoitajan tarpeisiin perustuvaa, yksilöllisesti suunniteltua toimintaa, joka tukee arjessa suoriutumista ja edistää toimintakykyä. 

Kuntoutus tukee omaishoitajan elämän ja olosuhteiden hallintaa sekä vahvistaa voimavaroja, joita tarvitaan läheisen hoitamisessa. 

Kuntoutus auttaa omaishoitajaa tunnistamaan omat voimavaransa ja tarpeensa sekä tiedostamaan omaishoitoon ja omaan elämänvaiheeseen liittyvät terveyden ja toimintakyvyn riskit. Asioiden puheeksi ottaminen saattaa käynnistää muutosprosessin, joka onnistuessaan johtaa omaishoitajan voimaantumiseen. Voimaantumisella tarkoitetaan omaishoitajan sisäisen voimantunteen ja hallinnan kehittymistä, henkilökohtaista ja sosiaalista muutosprosessia, jossa muutos lähtee ihmisestä itsestään.

Henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on omien ajattelu- ja toimintatapojen sekä toimintaympäristön muutos tai onnistunut sopeutuminen elämäntilanteeseen. Kokonaisvaltainen arviointi auttaa omaishoitajaa suhtautumaan omaan terveyteensä ja toimintakykyynsä aikaisempaa realistisemmin. 

Voimaantuminen on myös omaishoitajan arjessa suoriutumisen vahvistumista. Kotikäynnillä paneudutaan arjen haasteisiin ja samalla vahvistetaan hallinnantunnetta ja voimavaroja. Usein perheet tarvitsevat arjen tueksi tukiverkoston. 

Omaishoitoperheiden arjen hallinnan taustalla saattaa olla hyvinkin arkaluonteisia asioita, joiden esille ottaminen ja selvittäminen vaativat hienovaraista käsittelyä ja luottamuksen syntymistä. Muutosprosessi käynnistyy usein arkisten asioiden selvittelyllä. Usein vasta voimavaroja kuluttavien asioiden selvittämisen jälkeen omaishoitajan pystyy keskittymään uusiin asioihin. Usein perheet vaativat runsaasti tukea ja aikaa ratkaisujen löytämiseen. 

Omaishoitoperheiden parissa työnteleviltä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista. Ratkaisut riippuvat perheen ongelmien luonteesta, ja usein niitä ei voida ratkaista pelkästään yhden ammattikunnan osaamisella. Onnistunut kuntoutus edellyttää omaishoitajalta itseltään sitoutumista. Hän itse määrittelee omat voimavarat ja tarpeet.

Omaishoitajat tarvitsevat kannustusta ja tukea. Vertaisryhmät, liikuntaryhmät, valmennukset ja sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat sosiaalisia kontakteja toisiin samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien kanssa. Usein perheet tarvitsevat tukea ja järjestelyjä, jotta omaishoitaja voi osallistua ryhmiin. 

Taulukossa on kuvattu projektin kuntoutuskokeilussa esille tulleita omaishoitajan voimaantumisen vaiheita sekä kuntoutumisen tukena kokeiltuja menetelmiä.

 

Prosessin vaiheet

Omaishoitaja

Menetelmä

Nykytilan havaitseminen

Omien tarpeiden tunnistaminen käynnistyy

Puheeksi otto

Omat voimavarat

Tietoisuus omista voimavaroista lisääntyy

Kokonaistilanteen arviointi

Kotikäynti

Riskien tunnistaminen

Näköpiirissä olevien toimintakyvyn uhkiin herääminen

Kotitoimintaympäristö

Suorituskyky

Elämänlaatu

Ergonomia kotona

Kuntoutukseen sitoutuminen

Omien tarpeiden ilmaiseminen

Kuntoutussuunnitelma

Arjessa selviytyminen

Arjen pulmatilanteiden ratkaisujen etsiminen

Tukiverkostot

Palvelusuunnitelma

Uudet taidot ja välineet

Tukiverkostojen rakentuminen

Toiminta-areenat

Osallistuminen kodin ulkopuoleiseen toimintaan

Sosiaaliset verkostot

Toimintaympäristön muutokset

Kotiympäristön ratkaisut

Sosiaaliset verkostot

Mahdollistetaan harrastaminen ja osallistuminen

Toimijuuden vahvistuminen

Hallinnantunne vahvistuu

Osaamisen vahvistuminen

Riskien hallinta

Seuranta, vertaistuki ja palvelut

Ohjaus ja neuvonta