Moniammatillisuus

Hyvä kuntoutuskäytäntö rakentuu moniammatilliselle yhteistyölle. Omaishoitajakuntoutuksessa se tarkoittaa sujuvaa tiedonkulkua, omaishoitajan kokonaistilanteen monialaista arviointia ja verkostoyhteistyöstä. Yhteistyötä tarvitaan sekä yksilöllisen kuntoutusprosessin aikana että kuntoutuksen palvelujen järjestämisessä.

Kuntoutusprosessi. Yksittäinen kuntoutusprosessi koostuu erilaisista koordinoiduista toiminnoista. Sujuvasti etenevä kuntoutusprosessi edellyttää joustavaa tiedonvälitystä sekä omaishoitajan näkemyksen ja elämän kokonaistilanteen ymmärtämistä siten, että jokainen prosessiin osallistuva toimii samansuuntaisesti ja kunnioittaa kuntoutuksen yksilöllisiä tavoitteita. Omaishoitajan kuntoutuksessa se tarkoittaa hyvää tiedon välittymistä kaikkien toimijoiden välillä, tiedon rakentumista kuntoutuspalvelujen tuottamisen onnistumiseksi sekä yhteisesti asetettuun päämäärään tähtäävää toimintaa. Kuntoutusprosessin ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Omaishoitajan näkökulmasta kuntoutuksen onnistumisen edellytys on toimijoiden tietämys omaishoitoperheen tilanteesta. Toimijoiden välistä yhteistyötä tarvitaan kuntoutuksen suunnittelussa. Yhteistyön muotoja ovat työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito ja keskustelu. Yhteydenpidon avulla saadaan tietoa omaishoitoperheiden elämäntilanteista ja palvelujen todellisesta tarpeesta. Varsinkin kuntoutuksen alussa, kun omaishoitajan kokonaistilannetta arvioidaan ja kuntoutusta suunnitellaan, tarvitaan yhteistyötä ja ammatillista keskustelua. Näin kuntoutuksen kokonaistilanteen arviointi voidaan toteuttaa moniammatillisena yhteisarviointina. Usein myös omaishoitajan osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan edellyttää yhteistyötä tukitoimien järjestämiseksi.

Yhteistyön tarpeita kuntoutuksen aikana:

  • Palvelutarpeen arviointi- ja palvelusuunnitelma
  • Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelma
  • Palveluohjaus
  • Omaishoitajan osallistumisen järjestelyt ja niihin liittyvät tukitoimet
  • Kuntoutuksen seuranta ja toteutumisen arviointi

 

Verkostoyhteistyö. Omaishoitajan kuntoutuspalvelut voidaan toteuttaa sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen sekä kunnassa toimivien järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Yhteistyö toimii, jos mukana olevat organisaatiot ja toimijat sitoutuvat palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Kuntoutustoiminnan koordinoinnin tulee olla yhteisesti sovittu niin, että päävastuu on yhdellä toimijataholla. 
Toimintamallin mukainen kuntoutus edistää yhteistyön rakentumista omaishoitoperheiden parissa työskentelevien tahojen kuten kunnan eri yksiköiden, alueen toimijoiden, yhdistysten, palveluntuottajien ja ammattihenkilöiden välillä. 

Verkostoyhteistyössä omaishoitoperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyö tehostuu ja eri toimijoiden roolit ja tehtävät selkeytyvät. 

 

 

Onnistumisen edellytyksiä

Yhteiset sopimukset. Verkosto toimii hyvin, jos toiminnan tavoitteet, voimavarat ja pelisäännöt on yhdessä mietitty ja sovittu.

Sitoutuminen. Mukana olevien organisaatioiden sitoutumista tarvitaan palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Kaikkien toimijoiden tulee tietää kunkin roolit verkostoyhteistyössä.

Kehittäminen. Tarve palvelujen kehittämisen on jatkuvaa. Verkostoyhteistyön aktiivinen kehittäminen on tärkeää, jotta omaishoitajat saavat käyttöönsä mahdollisimman toimivat palvelut. Yhteistyölle tulee olla yhteisesti sovitut foorumit.

Luovuus ja kunnioitus. On tärkeää, että verkostojen toimijat kokevat arvostusta ja voivat vaikuttaa yhteistyöhön. Tarvitaan ”yhteen hiileen puhaltamisen” tunnetta. Luovuus ja uudet ideat syntyvät vain sallivassa ilmapiirissä. Toisten toimijoiden kunnioitus ja tunne työyhteisöön kuulumisesta vahvistavat myös ammatillista luovuutta.

Tiedotus. Verkostotyön onnistuminen edellyttää sujuvaa tiedottamista.

 

Muualla verkossa

Salmelainen U. Tiedon välittyminen ja rakentuminen kuntoutuksessa. Moniammatillinen asiantuntija-yhteistyö ikäihmisten laitosmuotoisessa kuntoutuksessa. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 98, 2008. 258 s. ISBN 978-951-669-779-9 (nid.), 978-951-669-780-5 (pdf).

Linkki

 

Kuntoutusselonteko 2002. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:6. ISBN 952-00-1105-6.

Linkki

 

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

Linkki