Onnistumisen edellytykset

Näkemykset iäkkään omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen onnistumisen edellytyksistä ovat syntyneet Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen kehittämisprojektissa hankittujen kokemusten ja arvioinnista saatujen tulosten perusteella. Kuntoutuksen sisältöä ovat olleet arvioimassa useat projektin toimijat kuten kuntoutuskokeiluun osallistuneet omaishoitajat, ohjausryhmän jäsenet, kehittämiskokeiluissa mukana olleet toimijat ja useat yhteistyöhön osallistuneet henkilöt Helsingissä ja Kainuussa.

Kuntoutus edellyttää moniammatillisen yhteistyön toteutumista ja kuntoutusosaamista sekä hyvää johtamista ja tiedottamista. Onnistumisen edellytykset on seuraavassa jäsennelty eri toimijoiden ja toimintaedellytysten mukaan.

Luottamus ja turvallisuus. Kynnys osallistumiseen on usein korkea, minkä vuoksi omaishoitajan on koettava palvelu ja toiminta hyödyllisiksi vaikka kotoa ulos lähteminen voi tuntua vaivalloiselta. Kuntoutuksen tulee olla riittävän houkuttelevaa.  Varsinkin kodin ulkopuolella liikkuminen yhdessä läheisen kanssa edellyttää opastusta ja harjoittelua sekä tietoa ympäristön ja kulkureittien esteettömyydestä. Tavoitteena on, että omaishoitoperhe uskaltaisi liikkua vieraissakin paikoissa.

Tukitoimet. Omaishoitajan osallistuminen edellyttää lähes aina läheisen hoivan järjestelyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että läheisen lyhytaikainen sijaishoito ja muut hoivan järjestelyt tulee miettiä jo kuntoutusta suunniteltaessa. Omaishoitajan ja hänen hoidettavansa samanaikaiset liikuntaryhmät on yksi esimerkki toimivasta ratkaisusta. 

Kuntoutusprosessi. Asiakkaan näkökulmasta yksilöllisen kuntoutusprosessin sujuva eteneminen riippuu tiedon välittymisestä kuntoutukseen osallistuvien organisaatioiden ja niiden työntekijöiden sekä kuntoutujan välillä.

Ennakointi. Omaishoitajan kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen.  Kodissa tapahtuvan henkilökohtaisen ohjauksen avulla voidaan ennakoida tulossa olevia haasteita, tukea omaishoitajan toimintakykyä ja edistää omaishoitajana toimimista.

Osaaminen. Kuntoutus perustuu työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen. Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen edellyttää yhteistyötaitoja ja vankkaa kuntoutusosaamista. Kotiympäristön arviointi ja siirtotaitojen ohjaus edellyttää aina perehtyneisyyttä ergonomiaan.

Kinesteettiseen menetelmään perustuva Työterveyslaitoksen ergonomiakorttikoulutus® antaa terveydenhuollon ammattilaiselle hyvät valmiudet siirtotaitojen ohjaukseen ja toimintaympäristön arviointiin.

Palvelut. Omaishoitajille kohdennettuja kuntoutuspalveluita kuten vertaisryhmiä, ensitiedon kursseja ja ohjattuja terveysliikuntaryhmiä tulisi olla tarjolla mahdollisimman lähellä asuinpaikkaa. Kuntoutukseen liittyvien kotikäyntien tekeminen omaishoitajien koteihin on suuri haaste varsinkin taajamien ulkopuolella asuvien omaishoitajien kohdalla.

Moniammatillinen yhteystyö. Sujuva ja yksilöllinen kuntoutusprosessi perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön.  Kuntoutusprosessissa se tarkoittaa esimerkiksi hyvää tiedonkulkua sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Ammattihenkilöiden välinen yhteistyö varmistaa kuntoutukseen ja toimintakyvyn edistämiseen laaja-alaisen näkökulman ja erityisosaamisen. Keskeistä on omaishoitajan ja hänen läheisensä elämäntilanteeseen liittyvän tiedon välittyminen eri ammattilaisten välillä, kun kuntoutusta suunnitellaan ja tuloksia arvioidaan. 

Verkostoyhteistyö. Hyviä yhteistyötaitoja ja yhteistyön koordinointia tarvitaan erityisesti silloin, kun toimijoita on useita ja palveluita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Organisaation johtaminen tukee monen toimijan muodostaman palveluverkoston työskentelyä sekä hallinto- ja palveluverkoston organisaatiorajat ylittävää palvelujen toteuttamista.

Tiedottaminen. Riittävä tiedotus ja markkinointi ovat tärkeitä onnistumisen edellytyksiä. On tärkeää, että mahdollisimman moni omaishoitaja saa tietoa kuntoutuksesta. Ajanmukainen tieto alueen palveluista ja kuntoutuksesta helpottaa palveluohjausta ja ohjautumista kuntoutukseen. Kuntoutuksen saavutettavuus on yhteydessä tiedottamiseen; sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee olla tietoinen kuntoutuksen moniammatillisesta sisällöstä ja alueellisista toimijoista. 

Toimintaedellytykset. Kuntoutuksen onnistumiseen tarvitaan toimijoiden välistä yhteistyötä, henkilöstön ammatillista osaamista, tiedotusta ja markkinointia, kehittämistoimintaa, johtamista, koordinointia ja voimavaroja. Kuntoutuksessa asiakaslähtöisyys on osa hyvää ja toimivaa palvelua. Tämä tarkoittaa, että kuntoutuksen prosessit ovat kaikkien toimijoiden tiedossa.  Kuntoutusprosessissa kiinnitetään huomio kuntoutuksen koko palvelukokonaisuuteen ja eri toimintojen saumakohtiin.

Kuntoutuksen kehittäminen, seuranta ja arviointi helpottuvat, jos kuntoutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä vastuualueista on organisaatiossa yhteisesti sovittu.

Sitoutuminen. Onnistunut kuntoutus edellyttää kaikkien kuntoutusprosessiin osallistuvien toimijoiden sitoutumista: organisaation johto, eri yksiköiden vastuuhenkilöt, yksittäiset työntekijät ja omaishoitaja itse. 

Asiakaslähtöinen organisaatiokulttuuri. Organisaation tavoitteena on asiakaslähtöinen toimintatapa. Tämä tarkoittaa sitä, että omaishoitaja voi vaikuttaa käyttämiensä palvelujen sisältöön ja osallistua itse kuntoutuksen suunnitteluun. Lisäksi palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa ja yhteydenpidon helppoa. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös hyvin etenevää ja joustavaa moniammatillista palveluketjua.