Suositukset

Suositukset iäkkään omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen sisällöiksi ja järjestämiseksi kunnissa ovat syntyneet Iäkkään omaishoitajan toimintakyvyn edistäminen ehkäisevän kuntoutuksen haasteena 2009 – 2012 – projektin kehittämistyön ja arvioinnin tuloksena.

Suositukset perustuvat omaishoitoon liittyviin näkökulmiin ja omaishoitajien tarpeisiin. Suosituksilla Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry haluaa sekä edistää että saada aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä iäkkäiden henkilöiden kuntoutuksen sisältöihin ja toimintatapoihin. 

Omaishoitajien kuntoutusta on kehitettävä.

Omaishoitajat ovat yhteiskunnallisesti merkittävä väestöryhmä, jonka hyvinvointi ja jaksaminen on yhteiskunnan etu. Iäkkäät omaishoitajat hyötyvät heille kohdennetusta kuntoutuksesta. Kuntoutus tulee suunnitella ja organisoida osaksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

 

Perustelu

Vanheneva väestö tarvitsee lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi myös ennakoivaa kuntoutusta ja tukea. Vain lääketieteellisin perustein myönnetty kuntoutus ei tunnista riittävän varhain iäkkään henkilön toimintakyvyn muutoksia tai toimintakykyä uhkaavia riskejä. Omaishoitajan toimintakykyä ja hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin tulee puuttua kuntoutuksen keinoin nykyistä aikaisemmin. Kuntoutuksella voidaan tukea omaishoitajan jaksamista ja opastaa omaishoitotehtävissä tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa. Omaishoitajan kokonaisvaltainen toimintakyky, hyvinvointi ja jaksaminen heijastuvat myös läheisen hyvinvointiin. 

Moniammatillista yhteistyötä tulee suosia kuntoutuksen palvelujen tuottamisessa.

Osa kunnan kuntoutuspalveluista kannattaa järjestää yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Näin voidaan hyödyntää eri toimijoiden erityisosaamista. Suositeltavaa on, että kuntoutuspalvelujen järjestämisestä, koordinoinnista ja vastuista on yhteisesti sovittu kunnassa. Vanhustenkeskukset ja palvelutalot soveltuvat hyvin omaishoitajien kuntoutuksen toteuttajiksi.

 

Perustelu

Systemaattinen ja pitkäjänteinen yhteistyö kehittää omaishoitajien palveluja, ja samalla omaishoitajien parissa toimivat tahot muodostavat alueellisen yhteistyöverkoston. Vaikutukset heijastuvat myös verkostotoimijoiden omaan toimintaan. Yhteistyön kautta omaishoitoperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyö tehostuu, ja eri toimijoiden roolit ja tehtävät selkeytyvät. 

Kuntoutus tulee kuvata prosesseina.

Kuntoutuminen on aina yksilöllinen muutos-, kasvu- ja oppimisprosessi. Sujuva ja onnistunut kuntoutusprosessi edellyttää kaikkien toteuttavien toimijoiden moniammatillista, osaavaa ja sitoutunutta yhteistyötä.

 

Perustelu

Suomalaisessa palvelujärjestelmässä kuntoutus koostuu useista erillisistä palveluista, interventioista ja toiminnoista. Prosessikuvaus helpottaa kuntoutuksen hahmottumista ja liittää yksittäiset kuntoutustapahtumat kuntoutuksen kokonaisuuteen. Prosessikuvaus helpottaa kuntoutuksen käyttöön ottoa, toiminnan arviointia ja kehittämistä. Omaishoitoperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyö tehostuu ja eri toimijoiden roolit ja tehtävät selkeytyvät. 

Ennakointi kannattaa.

Omaishoitajat hyötyvät ennakoivasta kuntoutuksesta. Kuntoutuksen tulee olla omaishoitajan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa suunnitelmallista ja monialaista toimintaa. Kuntoutus tukee omaishoitoperheiden kotona selviytymistä ja arjessa suoriutumista.

 

Perustelu

Omaishoito heikentää omaishoitajan mahdollisuuksia omaan liikuntaan ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kuntoutus tukee omaishoidon aikana omaishoitajan toimintakyvyn ylläpysymistä ja mahdollisesti ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä. Erityisesti omaishoitajan väsyminen, suorituskyvyn rajoittuminen, sosiaalisten suhteiden väheneminen, unen häiriintyminen ja tapaturmariskien tunnistaminen tulisi havaita riittävän ajoissa. 

Kuntoutuksen tulee olla yksilöllistä.

Kuntoutus on omaishoitajan tarpeisiin perustuva yksilöllisesti suunniteltu kokonaisuus, joka tukee omaishoitoperhettä arjessa ja edistää omaishoitajan omaa toimintakykyä.

 

Perustelu

Omaishoitajat hyötyvät henkilökohtaisesta ja kotona tapahtuvasta ohjauksesta ja neuvonnasta. Osa kuntoutuksesta on suositeltavaa toteuttaa omaishoitajan kotona. Varsinkin kodin turvallisuuden ja läheisen avustamisen ergonomian ohjaus tulee toteuttaa kodissa. Avustamisessa korostuvat toimintaympäristön haasteet, omaishoitajan oman kehon kuormittumisen säästäminen ja läheisen aktiivisuuden edistäminen. Käynti omaishoitajaperheen kodissa yleensä paljastaa todellisen tilanteen ja yksilölliset tarpeet. 

Omaishoitajat hyötyvät vertaistuesta.

Omaishoitajat tarvitsevat omaishoitajille kohdistettuja kuntoutusryhmiä. Jokaisella omaishoitajalla tulisi olla mahdollisuus osallistua ensitiedon kursseille omaishoidon alkuvaiheessa.

 

Perustelut

Kuntoutus kiinnittää omaishoitoperheet suoraan kunnan palvelujärjestelmään. Etuna on se, että perheet oppivat käyttämään palveluja, ja perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaisesti.

Omaishoitajat hyötyvät vertaisryhmistä. Ryhmissä tuetaan omaishoitajaa ja kannustetaan osallistumaan. Ryhmät kuten kuntosaliryhmät ja ensitiedon kurssit, ovat myös vertaisryhmiä. 

Kuntoutuspalvelujen suunnittelussa tulee huomioida omaishoitotilanteen erityispiirteet.

Hoito- ja palvelusuunnitelmia ja niihin liittyviä päätöksiä tehtäessä tulee arvioida tasapuolisesti omaishoitajan ja hänen läheisensä tilanne. Omaishoitajaa tulee kuunnella ja hänen tarpeensa tulee ottaa huomioon palvelujen ja läheisen hoidon suunnittelussa.

 

Perustelu

Palvelujen järjestäminen edellyttää omaishoitajan ja läheisen tilanteen kokonaisvaltaista arviointia. Usein läheisen asiat ja hoidon järjestelyt ovat etusijalla, vaikka kaikki omaishoitoon ja läheiseen liittyvät suunnitelmat vaikuttavat samanaikaisesti niin omaishoitajan kuin hoidettavan elämään.