Vertaisryhmä

Sisältö

Iäkkäiden omaishoitajien vertaisryhmien toiminta voi sisältää hyvin erilaista toimintaa, sillä ohjattujen ryhmien sisältö, kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä osallistujien kanssa, heidän tarpeidensa perusteella. Olennaista on, että osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmien sisältöön ja että ryhmät kokoontuvat säännöllisesti, yhdessä sovittuina ajankohtina. Vertaisryhmät voivat sisältää alustettuja keskusteluja, tutustumis- ja vierailukäyntejä, asiantuntijaesityksiä, yhteisiä retkiä ja juhlia. Tärkeintä on, että ryhmien kokoontumiskertojen sisällöt ovat osallistujien tiedossa.

 

Tavoite

Vertaisryhmän muodostaa samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset. Vertaisryhmässä on mahdollista oppia yhdessä ja jakaa kokemuksia. Ryhmässä omaishoitajalla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja niiden avulla auttaa toisia omaishoitajia sekä löytää ratkaisuja omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä. Vertaistuen kautta ryhmän jäsenet verkostoituvat toisten omaishoitajien kanssa ja saavat uusia kokemuksia.

 

Toimijat

Vertaisryhmien ohjaajana voi toimia sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö voi toimia ohjaajana ammattihenkilö tai vertaisohjaajakurssin suorittanut vapaaehtoinen henkilö. Vertaisryhmän ohjaajan tulee ryhmänohjaustaitojen lisäksi hallita ryhmien organisointi ja järjestäminen.

Vertaisryhmien järjestäminen voidaan toteuttaa usean eri toimijan yhteistyönä.

 

Kokemukset Kajaanin vertaisryhmästä

Miesten vertaisryhmille oli tarvetta Kainuussa. Miehet ovat usein vähemmistönä sekaryhmissä ja tällöin on vaarana, että miesten erityisyys jää vähemmälle huomiolle sisältöjen suunnittelussa. Kainuun vanhuspalvelujen omaishoidon tuen piirissä on noin 850 omaishoitajaa, joista kolmannes on miehiä.

Kehittämisprojekti käynnisti miesten vertaisryhmän vuonna 2011. Ryhmän suunnittelu, toteutus ja tiedotus toteutettiin usean toimijan yhteistyönä. Jokainen toimija osallistui mahdollisuuksien mukaan ryhmän kustannuksiin.

Kainuun maakunta-kuntayhtymän vanhushuolto ja Kainuun omaishoitajat ja Läheiset - yhdistys vastasivat tiedottamisesta. Kainuun seurakuntayhtymä antoi ryhmän käyttöön tilat ja järjesti tarjoilut. Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen projektisuunnittelija osallistui ryhmän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kokemukset ovat kannustavia. Miehet kokevat tarvetta omalle ryhmälle, jossa he voivat keskustella yhdessä toisten miesten kanssa esimerkiksi omaishoitoon liittyvistä asioista. Miehet tarvitsevat turvallisen paikan, jossa he voivat esittää kysymyksiä ja saada toisilta miehiltä vertaistukea. Kajaanin ryhmässä miehillä oli suuri tarve saada tietoa omaishoitajuuteen liittyvistä asioista. Ryhmässä he huomasivat, kuinka paljon he hyötyvät vertaistuesta.

 

 

 

Onnistumisen edellytykset

Osaaminen. Kokenut vetäjä, joka voi olla vertaisohjaaja, innostaa miehiä mukaan ryhmiin.

Joustavuus. Osallistujat voivat itse vaikuttaa ryhmän toimintaan ja sisältöihin.

Yhteistyö. Vertaisryhmien järjestäminen onnistuu myös usean eri toimijan yhteistyönä. Ryhmien tiedottaminen ja markkinointi vaativat suunnitelmallista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

Saavutettavuus. Onnistuneen tiedotuksen avulla tavoitetaan myös ne omaishoitajat, jotka eivät saa omaishoidon tukea.

Tiedottaminen. Usean eri toimijan avulla saadaan tiedottamiseen ja markkinointiin volyymia.

Huolenpito. Myös vertaisohjaajat tarvitsevat mahdollisuuden ohjaukseen, tukeen ja koulutukseen.

 

Lue lisää

Laatikainen T(toim.). 2010. Vertaistoiminta kannattaa. Asumispalvelusäätiö ASPA, ISBN 978-952-5680-53-9.

Muualla verkossa

IkäInstituutin vapaaehtoiseksi Seniorina-tietopankki esittelee monipuolisesti vapaaehtois-toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta.

Linkki