Lähteet

ACSM American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and Physical Activity for Older Adults. Medicine & Science in Sports & Exercise: 2009;41(7):1510-1530. Haettu osoitteesta http://www.acsm-msse.org.

Eloniemi-Sulkava U, Saarenheimo M, Laakkonen M-L, Pietilä M, Savikko N, Pitkälä K. 2006. Omaishoito yhteistyönä. Teoksessa Eloniemi-Sulkava U, Saarenheimo M, Laakkonen M-L, Pietilä M, Savikko N, Pitkälä K.(toim.) Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus. Vanhustyön Keskusliitto. Tutkimusraportti 2006;14. Helsinki: Gummerus kirjapaino Oy. ISBN 951-806-120-3.

Guralnik JM, Ferrucci L, Pieper CF, Leveille SG, Markides KS, Ostir GV, Studenski S, Berkman LF, Wallace RB. 2000. Lower extremity function and subsequent disability: consistency across studies, predictive models, and value of gait speed alone compared with the short physical performance battery. Journal of Gerontology 2000; 55:M221–M231.

Guralnik J, Ferrucci L, Simonsick E, Salive M, Wallace R.1995.Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as predictor of subsequent disability. New England Journal of Medicine 1995; 332(2):556-561.

Guralnik J, Simonsick E, Ferrucci L, Glynn R, Berkman L, Blazer D, Scherr P, Wallace R.1994. A short physical performance battery assessing lower extremity function: Association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. Journal of Gerontology 1994; 49(2):M85-M94.

Holma T. Tuotteistus on määrittelyä, tarkentamista ja kehittämistä. [www- dokumentti] Haettu 23.11.2012 osoitteesta http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sote-kehittamistyo/tuotteistusmalli/Sivut/default.aspx.

Huhtanen M, Niemelä K. 2010. Tuetun kotona kuntoutumisen malli ikäihmisille. Uudenmaan aluehankkeen loppuraportti. Kaunialan sairaala. [www- dokumentti] 2010. [Haettu 23.11.2012] http://www.toimisait.com/kauniala/userData/aku-uuudenmaan-alueenloppuraportti.pdf.

Huusko T, Kautiainen H, Pitkälä K. 2006. WHOQOL-Bref ja 15D iäkkäiden omaishoitajien elämänlaadun mittaamisessa. Teoksessa Huusko T, Strandberg T, Pitkälä K. (toim.) Voiko ikääntyneiden elämänlaatua mitata? Vanhustyön keskusliitto. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankeen tutkimusraportti 2006;12. Saarijärvi: Gummerus kirjapaino Oy.

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF. Ohjeita ja luokituksia. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2004:4. Helsinki: Stakes.

Isoherranen K. 2005. Moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.

Isoherranen K. 2008. Enemmän yhdessä. Moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.

Järvikoski A. & Härkäpää K. 2008. Kuntoutuskäsityksen muutos ja asiakkuuden

muotoutuminen. Teoksessa Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A (toim.)

Kuntoutus. Keuruu: Duodecim:2005: 51–62.

Karvonen-Kälkäjä A. 2005. Ikääntyneen henkilön oikeus saada kuntoutuspalveluita. Julkaisussa: Pitkälä K, Savikko N, Routasalo P (toim.) Kuntoutuspolun solmukohtia. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, 2005:114–121.

KEY Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry.2008. Iäkkäiden kuntoutusneuvola.[www-dokumentti]2008[haettu 27.11.2012]. http://www.keynet.fi/Tuotteet/Kuntoutusneuvola/default.aspx.

Koskinen S, Hakapää L, Maranen P, Piekkari J. (toim.) 2007. Kolmasikäläisten elämää pohjoisissa kaupungeissa. Kaupunki Elvi-hankkeen tutkimustuloksia. Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino.

Laatikainen T. 2009. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 66;2009. Helsinki: Kansaneläkelaitos. ISBN 978-951-669-804-8 (pdf.).

Laatikainen T. (toim.). 2010. Vertaistoiminta kannattaa. Asumispalvelusäätiö ASPA, ISBN 978-952-5680-53-9.

Laine A, Ruishalme O, Salervo P, Siven T, Välimäki P. 2004. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: WSOY.

Laki omaishoidon tuesta 937/2005.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050937.

Lehtinen J. 2011. Ergonomiaohjausta omaishoitajille. Fysioterapian Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. [Haettu 27.11.2012] http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105066483.

Lyhyt suorituskyvyn testistö (SBBP). Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. [www-dokumentti] 2012. [haettu 27.11.2012] http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/iakkaat/kaatumisten-ehkaisy/toimintakyky/lyhyt-fyysisen-suorituskyvyn-testisto-sppb.

Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto. Omaishoidon arviointimittaristo. [www-dokumentti]2011[haettu 27.11.2012] http://www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-arviointimittaristo.

Pajala S. 2012. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Opas 2012;16. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy. ISBN 978-952-245-501-7.

Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkunen T, Autti - Rämö I. (toim.) 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: KELA. ISBN 978-951-669-849-9(nid.), 978–951-669-850-5(pdf.).

Pesola H. 2012. Ikääntyneiden kuntoutus ja omaishoidon tuki vaativat parantamista Kelan tiedote 29.3.2012. [www- dokumentti] 29.3.2012.[Haettu 9.5.2012] http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/290312144248ML?OpenDocument.

Päivärinta E & Haverinen R. 2002. Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työntelijöille ja palveluista vastaaville. Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Helsinki. ISBN 951-33-1061-2.

Sakari-Rantala R. 2003. Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 2003;142. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. ISBN 951-790-173-9.

Salminen M & Kaikkonen S. 2007. Omatoimi- projekti 2004–2008; Kotikuntoutusmalli yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja hoidettavien tukemiseksi. FinSoc - Hyvän käytännön kuvaus. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry. Sivuja 14. Liitteet 1-3.

Sipiläinen P. 2011. Kuntouttavan hoivatyön vaatimukset ikäihmisten asunnoille. Aalto-yliopiston julkaisusarja, väitöskirjat 2011;4. Helsinki: Aalto Print. ISBN 978-952-60-4226-8 (pdf.), ISBN 978-952-60-4225-1(nid.).

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2004. Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Helsinki. ISBN 952-00-1512-4.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2005. Omaishoidon tuki. Opas kuntien päättäjille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:30. Helsinki. ISBN 952-00-1917-0 (pdf.) [haettu 27.11.2012] http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1917-0.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi osana palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön Perhe- ja sosiaalijaoston julkaisema tiedote. Kuntainfo 5/2006.

Tamminen-Peter L, Eloranta M-J, Kivivirta M-L, Mämmelä E, Salokoski I, Ylikangas A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Helsinki. ISSN 1236-2050;2006:6. ISBN 978-952-00-2314-0(pdf.).

Tamminen-Peter L. 2005. Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa – kolmen siirtomenetelmän vertailu. Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto. Sarja C 228. Scripta lingua Fennica edita ISSN 0082-6995. Turku: Painosalama Oy. ISBN 951-29-2915-5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.2009. Iäkkäiden neuvontapalvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit. [www-dokumentti] 2012 [haettu 23.10.2012] http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/iakkaiden_neuvontapalvelut_kotikaynnit.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.2012. Toimintakyvyn arviointi. Vammaispalvelujen käsikirja- verkkopalvelu. [www-dokumentti]18.4.2012 [haettu 23.10.2012] http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/tyovalineitat/arviointimenetelmia/toimintakyvyn-arviointi/.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.2012. Mitä on palveluohjaus? [www-dokumentti] 28.8.2012 [haettu 23.10.2012] http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/palveluohjaus/mita_on_palveluohjaus/.

Työterveyslaitos. 2010. Kiistanalaisten siirtotapojen kuormittavuus. Videomateriaali. [haettu 23.10.2012] http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/terveydenhuolto/potilassiirrot/potilaansiirtyminen/sivut/default.aspx.

Törmä S Huotari K. 2010. Vaik’ on vielä käyttöö. Omaiset Huumetyön tukena ry:n ET-työmallin vaikuttavuus nuorten huumeidenkäyttäjien elämään. Omaiset Huumetyön Tukena ry.

UKK-instituutti. Liikuntasuositukset yli 65-vuotialle. [www-dokumentti] 17.10.2012 [haettu.23.11.2012] http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille.

Valtionkonttori. Tuetun kotona kuntoutumisen malli ikäihmisille. Uusi toimintamalli avo- ja kotikuntoutukseen.

Virtanen P, Suoheimo M, Lamminmäki S, Ahonen P, Suokas M. 2011. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekesin katsaus 2011;281. Helsinki: Tekes.ISBN 978-952-523-2.

Voutilainen P, Vaarama M, Kattainen E, Heinola R. 2007. Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna. Selvitys omaishoidon tuesta ja sen vaihtelusta 1994–2006. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:28. Helsinki; Sosiaali- ja terveysministeriö.

World Health Organization. WHOQOL-Bref. [www-dokumentti] 26.1.2011[haettu 27.11.2012] http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2011/01/25/WHOQOL-BREF_Suomi_Lopullinen.pdf.